0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

Yüksekte Çalışma (IRATA) Eğitimi - MEB OnaylıYüksekte Çalışma Yetki Belgesi

 

 

Yüksek İşler, tüm iple erişim projelerinde ve eğitim programlarında IRATA (Industrial Rope Access Trade Association – Endüstriyel İple Erişim Ticaret Birliği) standartlarını esas almaktadır.


5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği “ kapsamında Yüksekte Çalışma ile ilgili talimatlar da belirlenmiştir.


Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak, ve Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmış olup, Yüksekte Çalışma gerektiren tüm işlerde çalışanların “ Yüksekte Çalışma Eğitimi “ alması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Eğitimlerin tamamı Yüksek İşler bünyesinde bulunan IRATA Level 2 ve Level 3 sertifikalarına sahip teknisyen eğitmenler tarafından , yüksekte yapılan çalışmaların yapısına uygun olarak gerek firmanın belirleyeceği firma sahasında gerekse firmamızın “Yüksekte Çalışma Eğitim Platformu” nda verilmektedir.

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi ile çalışanların yüksekte çalışma yöntemlerini öğrenerek, yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek risklerin en aza indirmesi sağlanmaktadır. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 

Ülkemizde özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak ampül değiştiren bir elektrik teknisyeninin bile bu eğitimi alması zorunludur.

 

Yüksekte Çalışmanın Tanımı nedir?

 

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

 

Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler yüksek olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir. Eğer omuz veya göz hizasından daha uzun bir cisimle karşılaşırsanız, bu cisim sizin için yüksek olacaktır. Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Bir ülkeden diğerine farklılık gösterse de 120 cm.ve daha fazla yüksekliklerde çalışanlar korunmalıdır.

 

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli Med Akademi eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmalara özel olarak hazırlanan eğitimler, çalışanlara aşağıda saydığımız faydaları sağlayacaktır.

 

• Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.

• Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.

• Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.

• Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.

• Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.

• Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.

• İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.

• Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.

• Dış cephe asansörlerini bilir.

• Mobil yükselebilen platformları bilir.

• Kaldırma ekipmanlarını bilir.

• Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.

• Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.

• Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.

• Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.

• Güvenli ortam oluşturmayı bilir.

• Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.

• Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi Kurumlara ise aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

 

• İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi

• Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi

• İşletmelerin 0(Sıfır) iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak.

• Yüksekte çalışma yapan personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması.

• Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve mevzuatta uygunluk...

 

Eğitimin yasal dayanağı:

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

 

ANKARA UZMAN, yasal mevzuat gereği akredite olmuş bir kurumdan yetkilendirilmiş eğitmenler ile Yüksekte Çalışma Eğitimi’ni vermektedir. Eğitimlerin ardından katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi düzenlenecektir.