0312 476 61 44-45

HİZMETLERİMİZFaliyet Alanlarımız

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?


İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir.

Teknik Eleman : Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen/fen-edebiyat fakultesi fizik veya kimya bölüm mezunları veya iş güvenliği teknikerleri.

 

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmak Zorundadır?

 

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanununa göre 1 işçi dahi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan işyerleri 01/01/2014 tarihinden itibaren işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.


İş Güvenliği Uzmanının Sorumlukları Nelerdir?


A) Rehberlik ve Danışmanlık;

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgii olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel kuruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 

B) risk Değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 

C) Çalışma Ortamı Gözetimi;

1- Çalışma Ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.


2- İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

 

ç) Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt;

1- İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.


2- Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

 

D) İlgili Birimlerle İşbirliği;

1- İşyeri hekimliği ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.


2- İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.