0312 476 61 44-45

GüncelBlog

DEVLET’TEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEĞİ

ON’DAN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞVERENE İSG DESTEĞİ

 

En çok merak edilen konu, 1 ila 9 personel çalıştıran işyerlerinin İSG açısından durumu iken, bakanlıktan gelen ilk açıklama, bu durumda bulunan iş yerlerinin talepleri halinde, kendilerine İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdamının Devlet tarafından yapılacağı yönündeydi.

 

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeterli sayıda İş Güvenliği Uzmanı yetiştirip istihdam edememiş olacak ki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yayımlanan 24.12.2013 Tarih ve 28861 Sayılı yönetmelik ile uzman yardımı yerine maddi destek yoluna gitmek uygun görülmüştür.

 

Bu konudaki  “ İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ “ ise Resmi Gazete’de 03.05.2014 tarih ve 28989 sayı ile yayımlanmıştır.

 

DESTEKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

 

Türkiye genelinde ondan az (1-9)  personel çalıştıran işverenler bu destekten yararlanabilecektir. Destekten yararlanmanın temel şartı personel sayısının en fazla 9 olması ve işyerinin tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer almasıdır. Az tehlikeli iş yerlerinin kapsam dışında bırakılmasının sebebi bu tehlike sınıfına ait işyerlerinin kanun kapsamına giriş tarihinin 2016 yılı olmasıdır. İşverenlerin bu destekten faydalanabilmeleri için öncelikle başvuru şartı getirilmiştir. Başvuruda bulunmayan işverenler bu destekten faydalanamamaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan personel sayısının belirlenmesinde çeşitli kıstaslar getirmiştir. Personel sayısının hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

 

  • Aynı işverenin Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında yer alan sigortalıların tamamı,
  • İşverenin alt işvereni olarak hizmet veren dosyalarındaki sigortalıların tamamı,
  • Çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve kendisine ücret ödenmeyen (sıfır gün sıfır kazanç) personelin tamamı,
  • Ay içerisinde işe giren ve işten çıkan sigortalıların tamamı personel hesaplamasına dâhil edilecektir.

 

Bunların dışında işletmelerde hizmet veren aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler bu hesaplamanın dışında tutulacaktır.

 

İşverenin bu destekten yararlanmasının bir başka koşulu ise iş güvenliği uzmanı ile yapmış olduğu sözleşmenin İSG-KÂTİP sisteminde tanımlanmasıdır.

 

Kurum tarafından çalışan sayısının belirlenmesi resmi belge ve evraklara dayandırıldığından işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirdikleri Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini zamanında vermiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde kapsam dışı kalacaklardır. Prim borcunun zamanında ödenmemesi işvereni kapsam dışında bırakmayacak olup alacakları destek miktarı re’sen prim borçlarına mahsup edilecektir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN TESPİTİ VE DESTEĞİN ÖDENME ŞEKLİ

 

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.

 

Hizmet bedeli sigortalı başına 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için%1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için %1,6’sıdır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini,  üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak ve dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecektir.

 

Kısaca örneklemek gerekirse;

 

9 işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde her işçi için Temmuz,Ağustos ve Eylül aylarında 30’ar günlük bildirge verildiği üzerinden yola çıkarsak işveren Ekim ayının sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği harcamaları için (1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arası için bir günlük kazanç alt sınırı 37,80 (otuzyedi lira seksen kuruş) Türk Lirası, 37,80 X %1,6=0,60 TL Bir sigortalı için bir günlük destek, 0,60x30=18,14 TL Bir sigortalı için bir aylık destek, 18,14x3=54,43 TL Bir sigortalı için üç aylık destek 54,43x9=489,88 TL Dokuz sigortalı için üç aylık destek)en fazla 489,88 TL destek alabilecektir. (2014 ikinci dönem asgari ücret verilerine göre hesaplama yapılmıştır. )

 

MÜEYYİDELER

 

Destek kapsamına dâhil olabilmek için çalıştırdıkları sigortalıları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. İşverenin birden fazla işyerinin bulunması durumunda bu müeyyideler diğer işyerlerine de uygulanacaktır.